Over de Netwerkgroep Ervaringskennis

Vorm en identiteit netwerkgroep Ervaringskennis

Onze missie

Ervoor zorgen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend en gelijkwaardig onderdeel wordt van het verbeteren en leveren van jeugdzorg.

Wat willen we bereiken?

Binnen de jeugdzorg in Noord-Nederland is input van ervaringsdeskundigheid de norm op alle niveaus.

Hoe bereiken we dat?

Met een relatief kleine netwerkgroep van 5 professionals met ervaring op het gebied van (onder meer de organisatie van) jeugdzorg faciliteren en bevorderen wij de positie van ervaringsdeskundigen in bestuurlijke-, beleidsmatige- en behandelprocessen. We bereiken dit door te onderzoeken, te adviseren, te verbinden en te ontwikkelen. Wij doen dit als onderdeel van en uit naam van het JENN en zullen jaarlijks evalueren of dit nog de meest optimale werkwijze is om ons doel te bereiken.

Rondom deze netwerkgroep Ervaringskennis vormen we een schil van ouders en jeugdigen die met hun ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid bijdragen aan het realiseren van ons doel. Dit doen wij onder andere in samenhang en in samenwerking met bestaande initiatieven in Noord-Nederland.

Overzicht knelpunten, doelgroepen en ambities

De JENN netwerkgroep Ervaringskennis heeft, in lijn met de door het JENN opgestelde knelpunten en ambities, een drietal platen gemaakt:

Algemene knelpunten: geeft een overzicht van de knelpunten in de jeugdhulp aan de hand van de opgehaalde ervaringen, aangevuld met kennis uit de werkgroep.

Doelgroepen en knelpunten per doelgroep: de algemene knelpunten hebben we hier verder uitgewerkt.

Ambitie en knoppen: dit geeft de ambitie van de JENN netwerkgroep Ervaringskennis weer: “0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg” en geeft de gekozen knoppen aan om de ambitie dichterbij te brengen. Dit hebben we vastgelegd in een 0-plaat. Deze platen vormen een werkdocument dat in de loop van de tijd kan worden bijgesteld en aangevuld.

Klik hieronder voor het complete overzicht.

Uit de knelpunten per doelgroep en de nulplaat hebben we een viertal punten gekozen die wij verder uitwerken:

  1. Ontwikkelen van een ‘toolbox’ voor de toepassing van ervaringsdeskundigheid binnen jeugdzorg;
  2. Vereenvoudigen van de toegang tot zorg;
  3. Verbinden van bestaande en nog te ontwikkelen ervaringsdeskundigheidsinitiatieven in Noord-Nederland;
  4. Samenwerken met de andere werkgroepen van het JENN.

Samenstelling netwerkgroep Ervaringskennis:

  • Martine Brouwer, Drenthe, affiniteit: pleegzorg, ASS, kennis van en contactpersoon landelijke initiatieven, werkzaam als ambassadeur voor het jongeren- en ouderperspectief;
  • Lonneke Schuringa, Groningen, affiniteit: fysieke handicap, combinatie gemeentelijke zorg en medische zorg, passend onderwijs, werkzaam in sociaal domein bij gemeente;
  • Bas Polman, Groningen, affiniteit: ASS, verslavingszorg, ADD. Ouder/cliëntenraad Team050 en Horizon, werkzaam als ambulant psychiatrisch verpleegkundige en trainer AP&H (Agressie Preventie en Hantering) en indicatie-ondersteuner bij Lentis;
  • Robert Hertogs, Drenthe, ervaringsdeskundige jeugdzorg Noord, zorgbelang, ouder/cliëntenraad jeugdzorg Noord. Ervaring Raad van Kinderbescherming. Werkzaam in profit organisatie.
  • Kasia, Friesland, ervaringskennis vanuit de jeugdhulp die ze zelf tijdens haar jeugd ontving. Werkt bij Jimmy’s.