Wat is het probleem:
Te veel kinderen tussen wal en schip.

Wat willen we bereiken:
0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg.

Het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN)  is een netwerk van én voor professionals

In heel Nederland zijn bovenregionale expertisenetwerken Jeugd aan de slag om ervoor te zorgen dat jongeren op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het gaat specifiek om zéér kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar die meerdere en complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen – en die nu vastlopen in de zorg.

De gemeente Groningen coördineert voor Groningen, Friesland en Drenthe de opdracht om  een bovenregionaal netwerk te vormen dat bijdraagt aan de doelstelling ‘Geen kinderen tussen wal en schip: 0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg’’. Het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland heeft daar vanaf 2020 budget voor.

Anderhalf jaar geleden is het project Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan.

Er zijn 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken.

Het doel van deze netwerken is om invulling te geven aan landelijke afspraken om bovenregionaal samen te werken.

Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende 3 functies:

  • Consultatie en advies.
  • Organiseren van hulp bij plaatsing.
  • Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).

Er zijn 3 regionale expertteams (Groningen, Friesland en Drenthe). Uitgangspunt voor het JENN is dat het bovenregionale expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.

Op deze site delen we informatie vanuit het JENN en haar werkgroepen.