Eind augustus is het projectteam Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Na de update in oktober is er door het projectteam constructief verder gewerkt aan fase 2, waarbij we stap voor stap, lerend en netwerkenderwijs, het plan verder uitwerken.

Nog even in het kort:
Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken.

Het doel van deze netwerken is om invulling te geven aan landelijke afspraken om bovenregionaal samen te werken. Het expertisenetwerk heeft in elk geval de volgende 3 functies:

 • Consultatie en advies.
 • Organiseren van hulp bij plaatsing.
 • Kennisfunctie (leren en kennisontwikkeling).

Uitgangspunt is dat het expertisenetwerk aanvullend is op wat er al in de regio’s is ontwikkeld.

De gemeente Groningen is coördinerend gemeente voor de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en is verantwoordelijk dat het expertisenetwerk tot stand komt.

Belangrijke conclusie van de 1e fase:  het netwerk kan een aanvulling vormen voor wat er al is ontwikkeld in het Noorden en het kan helpen om knelpunten op te lossen.

Tweewekelijks komt het projectteam bij elkaar. Het projectteam bestaat uit:

  • GGZ: Marike Serra (onderzoeker Accare)
  • LVB: Harriette Hanegraaf (beleidsmedewerker Cosis)
  • Jeugdhulp plus/spoedeisende hulp: Rob Wielink (manager behandelzaken Jeugdhulp Friesland)
  • Jeugdbescherming en -reclassering: Rolien Tolsma (Hoofd Staf Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland en voorzitter expertteam Friesland)
  • Jeugdhulp: Elly Voorintholt (inhoudelijk programmaleider, gedragswetenschapper)
  • Ambulante GGZ: Ellen Loykens (directeur behandelzaken Molendrift)
  • Kleinschalige aanbieders: Andrea Lagro (directeur bureau Lagro)
  • Cliëntperspectief: Martine Brouwer (ambassadeur Zorg voor Jeugd Noord-Nederland)
  • Regio’s:
   • Marijke Schilperoord (coördinator jeugd SDF, Friesland)
   • Klara van Zoest (Coördinator Regionaal Expertteam Groninger Gemeenten)
   • Lusette Brouwer (Projectleider programma Envedder kleinschalige woonvoorzieningen Drenthe)
  • Coördinerend gemeente: Anita Schnieders (strateeg jeugdhulp gemeente Groningen)
  • Projectleider: Fred van Dorp

We zitten nu nog midden in fase 2, waarin we:

 • inzichtelijk hebben gemaakt aan welke knelpunten het expertisenetwerk een bijdrage gaat leveren met de bijbehorende doelgroepen.
 • de landelijke projectopdracht hebben vertaald naar onze regio: 0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg.
 • een inventarisatie hebben gemaakt van expertteams, leer-netwerken, overlegtafels enz. op regionaal en bovenregionaal niveau.
 • een plan voor de aanwending van de middelen hebben gemaakt.
 • overleg hebben gehad met de voorzitters van de regionale expertteams om uit te wisselen en van elkaar te leren.

En waarin we:

 • in kort cyclische werkgroepen de gekozen onderwerpen uitwerken.

De komende tijd werken we onder andere de volgende onderwerpen  verder uit.

 • Wat kunnen we doen aan en leren van onopgeloste casuïstiek vanuit de regio’s?
 • Waar en op welke wijze kan ervaringsdeskundigheid het beste worden ingezet?
 • Hoe kan bereikt worden dat er altijd een gedeelde en verklarende analyse is?
 • Welke initiatieven om lacunes in de zorg te verhelpen, kunnen ondersteund worden?

Wilt u meer weten over dit project of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de projectleider, Fred van Dorp (fred@vandorpmanagement.nl).