Het kernteam ervaringsdeskundigheid

Vorm en identiteit kernteam Ervaringsdeskundigheid

Onze missie

Ervoor zorgen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend en gelijkwaardig onderdeel wordt van het verbeteren en leveren van jeugdzorg.

Wat willen we bereiken?

Binnen de jeugdzorg in Noord-Nederland is input van ervaringsdeskundigheid de norm op alle niveaus.

Hoe bereiken we dat?

Met een relatief kleine kerngroep van 6 professionals met ervaring op het gebied van (onder meer de organisatie van) jeugdzorg faciliteren en bevorderen wij de positie van ervaringsdeskundigen in bestuurlijke-, beleidsmatige- en behandelprocessen. We bereiken dit door te onderzoeken, te adviseren, te verbinden en te ontwikkelen. Wij doen dit als onderdeel van en uit naam van het JENN en zullen jaarlijks evalueren of dit nog de meest optimale werkwijze is om ons doel te bereiken.

Rondom deze kerngroep ervaringsdeskundigheid vormen we een schil van ouders en jeugdigen die met hun ervaringskennis/ervaringsdeskundigheid bijdragen aan het realiseren van ons doel. Dit doen wij onder andere in samenhang en in samenwerking met bestaande initiatieven in Noord-Nederland.

Uit de knelpunten per doelgroep en de nulplaat hebben we een viertal punten gekozen die wij in 2022 verder uitwerken:

  1. Ontwikkelen van een ‘toolbox’ voor de toepassing van ervaringsdeskundigheid binnen jeugdzorg;
  2. Vereenvoudigen van de toegang tot zorg;
  3. Verbinden van bestaande en nog te ontwikkelen ervaringsdeskundigheidsinitiatieven in Noord-Nederland;
  4. Samenwerken met de andere werkgroepen van het JENN.

Samenstelling Kernteam:

  • Martine Brouwer, Drenthe, affiniteit: pleegzorg, ASS, kennis van en contactpersoon landelijke initiatieven, werkzaam als ambassadeur voor het jongeren- en ouderperspectief;
  • Lonneke Schuringa, Groningen, affiniteit: fysieke handicap, combinatie gemeentelijke zorg en medische zorg, passend onderwijs, werkzaam in sociaal domein bij gemeente;
  • Bas Polman, Groningen, affiniteit: ASS, verslavingszorg, ADD. Ouder/cliëntenraad Team050 en Horizon, werkzaam als ambulant psychiatrisch verpleegkundige en trainer AP&H (Agressie Preventie en Hantering) en indicatie-ondersteuner bij Lentis;
  • Nelleke Tebra (voorzitter), Groningen, affiniteit: neurodiversiteit zoals HB en/ of ASS, werkzaam in analyse, advies en zorg- en onderwijsbestuur;
  • Robert Hertogs, Drenthe, ervaringsdeskundige jeugdzorg Noord, zorgbelang, ouder/cliëntenraad jeugdzorg Noord. Ervaring Raad van Kinderbescherming. Werkzaam in profit organisatie.
  • Vacature Friesland, affiniteit: bijvoorbeeld LVB, gedwongen kader, gedragsproblematiek, meervoudige handicaps, 18-/18+