Donderdag 16 februari heeft de eerste JENN-netwerksessie voor subsidieaanvragers plaatsgevonden. Het was een inspirerende en leerzame sessie waarin we samen verkend hebben wat de verschillende projecten bijdragen aan de JENN-ambitie.

We danken de deelnemers voor het meedenken!

We starten met een korte voorstelronde.

Evelyn Spakman van Elker vertelt over haar project dat draait om het opzetten van een behandelgezinshuis voor complexe doelgroep van 4-12 jaar.

Annemarie Weeda werkt vanuit Molendrift aan het helpen van schoolkinderen door het versterken van de connectie tussen jeugdhulp en het primair onderwijs. Hierbij wordt de verklarende analyse gebruikt. Het betreft een samenwerkingsverband met Accare, Cosis, Elker en Molendrift.

Laura van der Weg en Laurens Reinders zijn aanwezig namens Accare en betrokken bij een het project MPU (Medisch Psychiatrische Unit) in Groningen. De voorbereiding hiervan duurt nog wel zo’n 2,5 jaar.

Nienke Aukes van Molendrift geeft ons een beeld bij het project ‘Jongeren aan zet’. Een aanpak samen met MEE voor jonge ’zorgwekkende zorgmijders’, gericht op vroegtijdig schoolverlaten in Oost-Groningen.

Suzanne Hoogland en Robert Zeldenrust van Jeugdhulp Friesland hebben mooie ervaring opgedaan met het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening in Heerenveen.

Focus

In de afgelopen periode heeft JENN ervaring opgedaan met het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ambitie van het JENN.  We willen de focus opschuiven naar ‘hoe projecten bijdragen aan het JENN leernetwerk’.

De 0-plaat

We vinden het belangrijk dat de subsidies bijdragen aan de ambitie van JENN, nul zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg. Het doel van de netwerksessie is dan ook het verkennen hoe JENN projectsubsidies bijdragen aan de JENN ambitie en hoe we als netwerk leren kunnen versterken.  Wat zijn werkzame factoren? Hoe bundel je opgedane kennis? Hoe laat je opgedane kennis zien?

De 3 regionale expertteams vormen de basis van de JENN leercyclus. De expertteams registreren de aangemelde casussen in een monitor en daaruit worden ‘rode draden’ geanalyseerd en vertaald in de JENN 0-plaat (zie https://jennoord.nl/algemeen/). Via het JENN netwerk draaien we aan de ‘knoppen’ op de 0-plaat. Daarnaast zijn subsidies beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de JENN ambitie. In de sessie wordt duidelijk dat bij de deelnemers behoefte is aan 2 aspecten van leren:

  • Wat zijn werkzame factoren in elk project?
  • Hoe en waar draagt het project bij aan JENN?

Beide aspecten willen we in een volgende sessie in kaart brengen.

Hoe verder?

Aan het einde van de netwerksessie hebben we besproken welke activiteiten de komende periode op de JENN agenda staan, zodat we de leercyclus verder vorm geven en verstevigen. Daarnaast hebben we verkend hoe we vanuit de projecten de bijdragen zichtbaar kunnen maken, om te laten zien aan de deelnemers aan de JENN netwerkmiddag op 20 april aanstaande.

Uitnodiging

Voor het bundelen van de werkzame factoren in elk project nodigen we jullie uit voor een volgende netwerksessie op 16 maart. We maken dan ook samen inzichtelijk hoe en waar elk project bijdraagt aan JENN.