Toekenningen 2021

Het JENN heeft subsidie om projecten te ondersteunen die helpen om knelpunten in de jeugdhulp voor jeugdigen met intensieve of complexe zorgvragen op te lossen. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, maar ook om het projecten waar het delen van kennis en het leren van elkaar centraal staat.

De aanvragen die we ontvangen worden beoordeeld door de projectgroep JENN. De projectgroep bekijkt of de aanvraag past binnen de doelstellingen van het JENN en of de aanvraag goed onderbouwd en haalbaar is.

Er zijn in 2021 twee subsidierondes geweest. Klik hier voor de subsidieregeling JENN 2021.

Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die in deze rondes subsidie hebben ontvangen vanuit het JENN.

Voor een toelichting over het project, start- en einddatum en contactpersonen kun je op de + klikken.

JENN-subsidieaanvragen 2021

Er zijn voor 17 september j.l. 9 subsidieaanvragen ingediend voor de JENN-subsidieregeling 2021. Eén subsidieaanvraag is al toegekend. Over 7 subsidieaanvragen loopt overleg naar aanleiding van vragen en feedback vanuit het JENN. Bij een aantal aanvragen leidt dit tot aanpassing van de aanvraag, welke dan in november opnieuw worden beoordeeld. Binnenkort zullen wij u informeren over de projecten waar de subsidies zijn toegekend.

Hieronder geven wij een overzicht van de gehonoreerde projecten.

Aanvankelijk is gestart met de idee voor een ‘tijdelijk’ expertteam Zorg – Onderwijs VO dat werkt aan een manier om jeugdigen, die langdurig van school verzuimen of thuis zitten vanwege somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), weer deel te laten nemen aan onderwijs. Het team gebruikt werkzame factoren zoals ook toegepast in de aanpak van het regionale expertteam. Bij de ontwikkeling van dit team wordt de ontwikkelcirkel van PJ van Delden toegepast. Ook wordt altijd een gedeelde verklarende analyse gemaakt en gewerkt met een monitoringssysteem vergelijkbaar met het regionale expertteam. Op basis van deze analyse en monitoring van 15-20 jongeren zou worden gekeken óf en in welke vorm er vervolg aan het expertteam zorg-onderwijs zou worden gegeven voor een bredere doelgroep thuiszitters.

Na voorbereidende activiteiten, bleek dat de selectie van de beoogde casuïstiek niet voldoende tot stand kwam. Dit mede door mutaties onder belangrijke trekkers.

Het projectplan is in november 2021 aangepast voor een doorstart gericht op het primair onderwijs (en overgang naar voortgezet onderwijs). Ook in de doorstart is de pilot gericht op langdurig verzuimende kinderen en thuiszitters, op samenwerking tussen zorg en onderwijs en op het werken vanuit een gedeelde verklarende analyse en een duurzame perspectief biedende aanpak.

Betrokkenen bij de eerste ontwikkelopzet zijn: Samenwerkingsverband PO 20.01, Gemeente Groningen, Wij Groningen, Teams 050, schoolbesturen en Molendrift. In een volgende ontwikkelronde zal een bredere groep betrokken worden, te denken valt aan een uitbreiding van de deelnemende experts vanuit andere instellingen en lokale teams.

Startdatum: 1 mei 2021; doorstart december 2021

Einddatum: 31-12-2022

Contactpersoon vanuit het project: m.wetterauw@molendrift.nl

Dit project is onderdeel van het opbouwen van een Noordelijk expertisenetwerk rond eetstoornissen, K-EET@Noord (K-EET landelijk plan). De diagnostiek – en behandelcapaciteit voor eetstoornissen in de drie noordelijke regio’s is te klein bij de toegenomen druk op de zorg voor jongeren met een eetstoornis. Dat merken we bijvoorbeeld aan de veel te lange wachtlijsten. In dit project vergroten we de diagnostiek- en behandelcapaciteit in 3Noord door vanuit Accare en GGZ Friesland/Kinnik professionals op te leiden. Met de uitbreiding van inzetbare capaciteit kunnen we een deel van de knelpunten die er nu zijn rondom de beschikbaarheid van ambulante behandeling van eetstoornissen oplossen en de wachttijden terugdringen.

Startdatum: 12-2020

Einddatum: 12-2021

Contactpersoon vanuit het project: Hermien Elgersma (h.j.elgersma@accare.nl) en Laurence Reinders (l.reinders@accare.nl)

Een MPU is een integrale, gezamenlijke behandelfaciliteit voor jongeren met complexe problematiek op zowel psychiatrisch als somatisch vlak. Het gaat om een derdelijns voorziening waar naast opnames ook poliklinische zorg wordt geboden, vanuit de visie dat we ook jeugdigen met complexe problematiek zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving willen behandelen en waar mogelijk willen laten deelnemen aan het ‘gewone’ leven. De MPU is bedoeld voor jongeren met eetstoornissen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek in combinatie met een chronische somatische aandoening en/of ernstige somatische symptomen. Opname binnen de MPU kan een onderdeel vormen van een breder behandelaanbod binnen de GGZ

Met de subsidie doen Accare en het UMCG een eerste concrete verkenning en uitwerkingen rondom het voorbereiden van de locatie doen en worden afspraken gemaakt met financiers.

Startdatum: 12-2020

Einddatum: 06-2022

Contactpersoon vanuit het project: Marieke Hoeksma (m.hoeksma@accare.nl) en Laurence Reinders (l.reinders@accare.nl)

Vijf zorgaanbieders (Accare, Ambiq, Cosis, Elker en Yorneo) willen zowel geschikte en duurzame woonplekken realiseren als een reizend organisatie overstijgend specialistisch team opzetten. Dit is voor jongeren met een sterke gedragsproblematiek mogelijk in combinatie met een licht verstandelijke beperking en psychiatrie en/of middelengebruik.)

Het reizend specialistisch team kan tijdelijk de benodigde zorg bieden en tegelijkertijd door een gedegen analyse kennisoverdracht verzorgen en adviseren in de woonomgeving van de jongere. Het doel is daarmee verplaatsingen en overplaatsingen te voorkomen. Het reizend team kan inspringen in de thuissituatie van de jongere, maar ook op een verblijfslocatie

De hoog specialistische woonplekken zijn gericht op het stoppen van de verplaatsingen van de jongere doordat de benodigde expertise en kleinschaligheid aanwezig is, om een duurzame zo thuis mogelijk te wonen.

Startdatum: 1 januari ’21

Einddatum: 1 januari ’22

Contactpersoon vanuit het project: Marianne Langebroek marianne.langebroek@yorneo.nl

Tussenevaluatie (oktober 2021):  De voorbereidingsfase is afgerond, een implementatieplan is opgesteld. Het project is nog niet gestart omdat er geen zekerheid is over structurele financiering, dit gaf stagnatie. In de fasering was in het plan hiervoor een go/no go moment opgenomen. Zodra er een go is volgt de subsidieaanvraag voor de uitvoeringsfase.

Jeugdhulp Friesland zet een kleinschalige woonvoorziening op die plaats biedt aan vier jongeren met meervoudige complexe problematiek. Het gaat om jongeren die zich veelal niet (tijdelijk) kunnen voegen in een gezinsvorm volgens het vijfkeer gezinsbeleid: wonen in het biologische gezin, een netwerkgezin, een pleeggezin, een pleeggezin met extra ondersteuning en/of behandeling, een gezinshuis of een residentiele settingen waar meer dan zes jongeren op een locatie wonen.

Deze woonvoorziening met een klein, vast en goed geschoold team van jeugdzorgwerkers biedt deze jongeren 24/7 veiligheid en continuïteit. Als het kan, wordt gewerkt aan terugkeer naar het gezin van herkomst of naar een andere passende vorm van wonen. Wanneer deze mogelijkheden er (op korte termijn) niet zijn kunnen jongeren er tot hun 18e levensjaar blijven wonen. Er is vanuit verschillende instellingen expertise beschikbaar voor gespecialiseerde behandeling en er is aandacht voor passend onderwijs/dagbesteding op maat. Het kleinschalige staat voor overzicht, het in relatie zijn met de jongere, zijn/haar ouders en belangrijke anderen, het kunnen hanteren van de problematiek via handelingsrijkdom in plaats van repressie, zorg op maat, en zo gewoon mogelijk wonen in en nabij de samenleving.

Startdatum: januari 2022

Einddatum: uitvoering in 2022, analyse en evaluatie voor 1 april 2023

Contactpersoon vanuit het project: postma.g@jeugdhulpfriesland.nl

Jongeren aan Zet (JaZ) is een integrale aanpak waarbij jongeren en jongvolwassenen worden begeleid naar een startkwalificatie, arbeid en zelfredzaamheid. De jongeren hebben psychiatrische of psychosociale problemen, geen opleiding afgerond, geen werk en zijn thuiswonend zonder perspectief op zelfstandigheid. Ze hebben vaak allerhande vormen van hulpverlening gehad, zonder resultaat. Ze nemen amper nog deel aan het maatschappelijk leven en worden gerekend tot de ‘zorgwekkende zorgmijders’. De aanpak is ontwikkeld door Molendrift en MEE en vindt plaats in de gemeenten Oldambt en Westerwolde. In dit project vergroten we de capaciteit van JaZ, zodat meer jongeren kunnen profiteren van de aanpak. JaZ is straks ook beschikbaar in Pekela, Stadskanaal en Veendam. Daarnaast wordt een opleidings- en begeledingsstructuur ontwikkeld zodat de aanpak verder verspreid kan worden en de kwaliteit gewaarborgd. Tenslotte wordt gestart stappen ‘stroomop’ te maken het onderwijs in naar vroegherkenning en voorkomen van uitval.

Startdatum: 09-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: m.wetterauw@molendrift.nl

Omgaan met gezinnen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking vergt specifieke expertise. Niet alle professionals hebben voldoende kennis en vaardigheden op dit terrein. MEE organiseert trainingen voor professionals. Binnen dit project gaan zij op basis van ervaringen binnen de jeugd expertiseteams in Groningen, Drenthe en Friesland de bestaande training aanpassen. Dit zodat deze goed passen bij de gesignaleerde hiaten in kennis en vaardigheden van professionals die betrokken zijn bij complexe hulpverleningssituaties en professionals die preventief met deze doelgroep te maken kunnen krijgen. In totaal gaat MEE Noord in de loop van het project 45 trainingen verzorgen voor circa 600 professionals.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: j.wiersma@meenoord.nl

Binnen de Jeugdzorg is het aanbod van hulpmiddelen voor het inschatten van de veiligheid en de risico’s daarop in de toekomst schraal. In samenwerking met Samen Veilig Thuis Midden-Nederland,  heeft het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland een hulpmiddel en een instrument ontwikkeld. Het hulpmiddel is voor de huidige veiligheid en het instrument is gericht op de toekomstige risico’s. Het instrument combineert het klinische oordeel met een gewogen oordeel op basis van wat bekend is uit theorie en onderzoek. Omdat de voorspelling betrouwbaar moet zijn om op de juiste manier in te grijpen op onveiligheid, wordt er onderzoek gedaan naar de Ritax. Dit onderzoek is ingebed in langlopend en breed gedragen onderzoekslijn. In een tweede ronde van het betrouwbaarheidonderzoek wordt het bestaande instrument verder aangepast en verfijnd. Het risicotaxatie-instrument wordt vervolgens opnieuw onderzocht door de Radboud Universiteit van Nijmegen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De Ritax wordt nu gebruikt in Friesland, maar de kennis over de Ritax 2.0 en wat deze in de toekomst kan betekenen wordt gedeeld met relevante partners in Groningen en Drenthe.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: vries.l@regiecentrumbv.nl  en vanHeusden.T@regiecentrumbv.nl

Te veel jongeren worden met een spoedmachtiging geplaatst binnen de gesloten jeugdzorg. Meestal gebeurt dat naar aanleiding van een ernstig incident en is er vrijwel nooit een goed uitgewerkt plan dat voor de jongeren, de ouders en de betrokken hulpverleners voldoende perspectief biedt. Het gevolg is dat de banden met de huidige hulpverlening worden verbroken en dat de jongere start met een nieuw traject. Dit leidt er weer toe dat de gesloten plaatsing langer duurt dan nodig en uitstroom moeilijker wordt. Jeugdhulp Friesland en Elker proberen in nauwe samenwerking met de betrokken partners (gemeentes, verwijzers, gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, en zorgaanbieders) verandering te brengen in deze gang van zaken en het aantal spoedmachtigingen te verminderen. De aangevraagde subsidie is bedoeld voor het maken van een gedragen plan van aanpak.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 09-2022

Contactpersoon vanuit het project: hilbrandie.a@jeugdhulpfriesland.nl

Behandelgezinshuizen zijn bedoeld voor jeugdigen met complexe problematiek of een complexe hulpvraag, die niet met een ambulante gezinsinterventie behandeld of beantwoord kan worden. Bestaande voorzieningen zoals reguliere gezinshuizen, pleegzorg of residentiele woongroepen bieden onvoldoende oplossing, met name omdat hier vaak specifieke GGZ-expertise ontbreekt of de groepen te groot zijn. Voor deze kinderen/jongeren is nog behandeling mogelijk om ze weer terug naar huis of pleeggezin te laten gaan ofwel een ander perspectief te bieden. In 2020 is Elker gestart met 1 behandelgezinshuis (4-12 jaar). De effecten en ervaringen zijn zorgvuldig gemonitord en zijn positief. Daarom start Elker met de daartoe benodigde partijen zoals de gemeentes, het behandelgezinshuis, andere gezinshuizen met een gericht plan om te zorgen dat deze nieuwe vorm van behandelplekken binnen Groningen uitgebreid kunnen worden en gemonitord worden, om vervolgens hiervan te leren voor andere regio’s. Doel is om 3 nieuwe behandelgezinshuizen (een voor 4-12 jaar en twee voor 12-15 jaar) op te zetten. In de behandelgezinshuizen wordt met een duidelijk tijdpad gewerkt en met een helder perspectief (het perspectief is terugkeer naar het eigen gezin of pleeggezin of – indien dat niet mogelijk is – naar een andere langdurige en passende vorm van wonen). Plaatsing in een behandelgezinshuis duurt maximaal een jaar.

Startdatum: 12-2021
Einddatum: 12-2022

Contactpersonen vanuit het project: Evelyn Spakman, clustermanager Algemene zaken e.spakman@elker.nl / Jannetta van Stralen, clustermanager Behandeling j.vstralen@elker.nl

Zowel het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV) als Jeugdhulp Friesland (JHF) zien een toename in de ernst en de complexiteit van de problematiek bij jeugdigen en daarmee gepaard gaande handelingsverlegenheid. De psychische problematiek van deze doelgroep ontstaat en/of blijft vaak bestaan in de context van ernstig verstoorde relaties met betekenisvolle anderen. Daarnaast is er vaak sprake van trauma bij jeugdigen en vaak ook bij ouders. In dit project krijgen hulpverleners (eerst de professionals van RBV en JHF, maar daarna ook breder) kennis aangereikt en ontwikkelen ze hun vaardigheden op het gebied van relationele en traumaresponsiviteit. Via formele scholing en kennisoverdracht, maar ook wordt geleerd van casuïstiek. Vanuit deze subsidie worden – in de vorm van een pilot bij 2 teams – leerroutes ontwikkeld samen met de inhoudelijke bouwstenen die daarvoor nodig zijn (bijv. e-learnings of ander onderwijsmateriaal). De effecten worden gemonitord.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: poot.l@jeugdhulpfriesland.nl

Intensieve ambulante behandelvormen kunnen uithuisplaatsing van jeugdigen voorkomen en verkorten. Eén van die behandelvormen is MST, Multi Systeem Therapie. Er zijn verschillende varianten. MST-CAN (MST Child Abuse and Neglect) is een intensieve behandeling voor gezinnen met kinderen en pubers, waar sprake is van kindermishandeling en/of -verwaarlozing. MST-CAN is een evidence based methodiek waarvoor training en certificering noodzakelijk is. Op dit moment is dit behandelaanbod in Friesland alleen beschikbaar bij Jeugdhulp Friesland (1 team). Met deze subsidie kan de behandelcapaciteit worden uitgebreid door het opleiden van een gespecialiseerd team in Friesland en het verkennen van de mogelijkheid om MST-CAN breder in Noord-Nederland door te ontwikkelen. Het gespecialiseerde MST-CAN team wordt vormgegeven door medewerkers van GGZ Friesland en Fier. Met deze uitbreiding kan een deel van de bestaande knelpunten rondom beschikbaarheid van ambulante capaciteit voor jeugdigen die te maken hebben met seksuele uitbuiting, kindermishandeling en intergenerationeel trauma worden opgelost.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: Barbara Fischer, Manager Psychotrauma Centrum Fier bfischer@fier.nl

JENN-subsidieaanvragen tot € 5.000,

Gedurende het lopende jaar bestaat de mogelijkheid om subsidieaanvragen tot maximaal € 5.000,- in te dienen. Hiervoor, zo is in de subsidieregeling opgenomen, geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van € 50.000,-. Ingeval van budgetoverschrijding geldt als regel de volgorde van binnenkomst. Voor aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘subsidieaanvragen tot € 5.000,- op te vragen bij info@jennoord.nl De subsidieregeling vindt u hier op onze website.

Voor deze subsidies zijn tot nu toe twee aanvragen gehonoreerd.

Ervaren wat de effecten van een beperking kunnen zijn draagt bij aan bewustwording, inzicht en begrip. Het doel is een verbeterde samenwerking tussen mensen met en zonder autisme. MEE Drenthe heeft verschillende belevingscircuits beschikbaar. Eén daarvan heeft de focus op autisme. Het circuit bestaat uit een aantal praktische oefeningen waar deelnemers mee aan de slag gaan. Zo ervaren ze voor welke uitdagingen mensen met autisme dagelijks kunnen staan.

In Drenthe doen 60 leerkrachten en/of intern begeleiders van het regulier primair onderwijs mee aan het autisme belevingscircuit. De ervaring, opgedaan met de opdrachten, worden gekoppeld aan theorie. Waar mogelijk geven we de belevingscircuits samen met een ervaringsdeskundige.

Startdatum: 12-2021

Einddatum: 12-2022

Contactpersoon vanuit het project: Silvia Hoving,  s.hoving@meedrenthe.nl

Dit voorstel helpt startende gebruikers van Samen1Plan met twee webtutorials en twee webinars.

Deel 1 (webinar + webtutorial) gaat over het werken met Samen1Plan voor gezinnen met

meervoudige en complexe problemen. Aan bod komen vragen zoals: wat zijn de werkzame factoren in samenwerken en hoe kun je Samen1Plan inzetten om die goed vorm te geven. Ook worden veel voorkomende knelpunten besproken en krijgt de kijker tips & trics hoe daarmee om te gaan.

Deel 2 (webinar + webtutorial) toont hoe professionals Samen1Plan het beste kunnen introduceren in de eigen organisatie. Wat zijn goede manieren om je collega’s te informeren en mee te krijgen? Ook geeft het professionals antwoorden op vragen die vanuit de interne organisatie vaak gesteld worden over de AVG en prívacy aspecten. De webinars (geaccrediteerd) zullen eenmalig kosteloos worden gegeven. De webtutorials blijven eigendom van Molendrift, maar kunnen blijvend bekeken worden via www.samen1plan.nl.

Startdatum: 09-2021

Einddatum: 09-2022

Contactpersoon vanuit het project: m.wetterauw@molendrift.nl